Verzuimadvies

Zorg & Aandacht Verzekerd!

 

Arbeidstherapie

De bedrijfsarts beslist of een werknemer arbeidstherapie gaat volgen. Werken op arbeidstherapeutische basis wordt alleen ingezet als onduidelijk is wat de werknemer qua werk aankan. De periode duurt maximaal vier weken. Werken op arbeidstherapeutische basis geeft geen loonwaarde. Uw werknemer blijft tijdens deze periode 100% arbeidsongeschikt.

Voorbeeld: om de belastbaarheid van een bakker vast te stellen, gaat hij gedurende een week twee keer vier uur werken samen met een collega. Dit is arbeidstherapie. Na een week blijkt dat het goed gaat, waarna de bakker twee keer per week vier uur zelfstandig gaat werken. Op dat moment is er geen sprake meer van arbeidstherapie.

De bedrijfsarts beschrijft in zijn advies hoeveel uur arbeidstherapie nodig is en wat er gebeurt als de arbeidstherapie succesvol is. Na de arbeidstherapie bepaalt de bedrijfsarts of uw werknemer (een deel van) zijn werk kan hervatten of dat andere passende arbeid mogelijk is.

Loonwaarde

De werkzaamheden die de werknemer uitvoert tijdens de re-integratie hebben waarde. Dit wordt ‘loonwaarde’ genoemd. De loonwaarde bestaat uit een percentage van het loon van een gemiddelde werknemer in de functie. Bij het bepalen van de loonwaarde wordt gekeken naar hoeveel uur de werknemer werkt, in welk tempo hij werkt en welke kwaliteit hij levert.

Voorbeeld: De bakker gaat acht uur per week werken. Hij werkt daarbij in normaal tempo en levert dezelfde kwaliteit als een gezonde werknemer. Zijn contract bestaat eigenlijk uit 32 uur. De loonwaarde is dan 25%. 


Ziekte en vakantie

Vakantie en ziek zijn hoe is dat geregeld?

 1. Kan en mag mijn zieke werknemer op vakantie?

Uw werknemer mag op vakantie, maar alleen als zijn re-integratie en/of herstel niet door de vakantie belemmerd wordt. Twijfelt u? Vraag dan de bedrijfsarts om een oordeel hierover te geven.

 2. Moet mijn zieke werknemer vakantiedagen inleveren?
Op deze vraag is geen pasklaar antwoord. Daarom eerst een stukje uitleg.

Vanaf 1 januari 2012 geldt dat als uw werknemer ziek is, hij evenveel (wettelijke) vakantiedagen opbouwt als in een periode waarin hij niet ziek is. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen zieke of gezonde werknemers.

Is uw werknemer ziek en wil hij met vakantie? Dan moet hij hetzelfde aantal vakantie-uren opnemen als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Dat geldt ook als hij tijdens zijn ziekte nog gedeeltelijk werkt.

Toch kunt u als werkgever niet zomaar wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte afschrijven. Zo duidelijk is het in de wet niet geregeld. Daarom houden we ons aan het volgende: geeft uw werknemer schriftelijk akkoord? Dan kunt u deze wettelijke vakantiedagen afschrijven. Geeft uw werknemer geen akkoord? Dan kunt u deze dagen niet afschrijven. U zou de toestemming om met vakantie te gaan in dat geval kunnen weigeren.

3. Moet mijn zieke werknemer bovenwettelijke vakantiedagen inleveren?

Voor eventuele extra vakantiedagen (bovenwettelijke vakantiedagen) kunnen andere afspraken gelden. Deze afspraken moeten dan opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. Zo kan er bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of cao staan dat uw werknemer tijdens ziekte helemaal geen bovenwettelijke dagen opbouwt. Zijn er geen afspraken over gemaakt? Dan geldt het Burgerlijk Wetboek.
Ook voor het afschrijven van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte geldt dat u dat alleen kunt doen als u schriftelijk toestemming hebt ontvangen van uw werknemer of als u hierover bepaalde afspraken heeft gemaakt
.

 

Belangrijkste burn-out oorzaken in organisaties zijn aan te pakken!

Door Frans van Loef - 8 november 2018

HR professionals komen er door eigen werkdruk zelden aan toe om bij een burn-out geval in gesprek te gaan over mogelijke oorzaken in de organisatie. HR neemt samen met de arbodienst 'de situatie' over en dit wordt losgekoppeld van de omgeving waar de oorzaken vaak ontstaan. Vanuit de lijn wordt bewust of onbewust gedacht: het ligt nu op het bordje van HR, dus ik laat het los. Ik heb al genoeg aan mijn hoofd om dit op te vangen >>> Lees verder

 

Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht compensatie bij UWV aanvragen voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het gaat om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die de werkgever heeft ontslagen en aan wie een transitievergoeding is betaald. 

De wet die compensatie van de aan langdurig zieke werknemers betaalde transitievergoeding regelt, is op 20 juli 2018 in het Staatsblad gepubliceerd.

Zet deze datum in uw agenda u krijgt 6 maanden om een verzoek daarvoor in te sturen! Lees verder


Definitie loonwaarde

Het begrip loonwaarde in het kader van de Wet verbetering poortwachter bepaalt de economische waarde van arbeid. Loonwaarde, bijvoorbeeld van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, wordt vastgesteld als economische waardering van de feitelijk geleverde arbeid van deze werknemer. Het vaststellen van de loonwaarde is de verantwoordelijkheid van de werkgever. In onderstaande wordt het begrip loonwaarde verder toegelicht:

Voor de berekening van de loonwaarde wordt bepaald wat de actuele inzetbaarheid (uren) van de werknemer op hoofdtaken is, in welk tempo het werk wordt uitgevoerd en welke kwaliteit geleverd wordt. Bijkomende kosten van de werkgever kunnen meegenomen worden in de berekening. Het vaststellen van de loonwaarde is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Dit gegeven mag de werkgever in zijn administratie verwerken. Een gecertificeerd registerarbeidsdeskundige (conform de beroepsnorm) kan bijstand verlenen bij een objectieve onderbouwing en berekening. Juli 2018


Wachtlijstbemiddeling

Staat uw medewerker op de wachtlijst voor een behandeling, dan kunt u contact opnemen met Claim Expert. Zij kennen de wegen naar de juiste en de snelste hulp, zodat wachten niet te lang duurt. Eerder dit jaar heeft dat tot een kortere wachttijd van zo’n 12 weken geleidt. Met een beetje geluk is de medewerker weer aan het werk voor dat hij eigenlijk geholpen zou gaan worden.


Arbeidsconflict, stappenplan voor werkgevers

Een arbeidsconflict wil je liever voorkomen, maar soms gaat het toch mis. Hoe ga je daar als ondernemer mee om? Een stappenplan bij arbeidsconflicten. 

Tja, daar sta je dan. Met de handen in het haar. Hoe ga je dit nog oplossen? Een conflict met een werknemer kan hoog oplopen, het kan de werksfeer verpesten en het vergroot mogelijk het ziekteverzuim binnen je bedrijf. Het kan je bovendien veel tijd en geld kosten. Een goede aanpak is dus van groot belang om de schade te beperken. lees verder