Verzuimadvies

Zorg en aandacht verzekerd!


Vakantie naar code oranje en doorbetalen salaris bij verplichte quarantaine

aug 13, 2020 | Juridisch


Geel, oranje of rood. Waar dit normaal gesproken tijdens de vakantieperiode voornamelijk gedachtes aan cocktails opriep, is het dit jaar wel anders. Voor de vakantiegangers die het aandurven om op reis te gaan naar het buitenland, wordt aangeraden om te kijken naar het reisadvies dat door het RIVM wordt gegeven.

Voor landen met een gele kleur geldt dat vakantiereizen mogelijk zijn, maar dat je wel op de risico’s moet letten. Als een land een oranje kleur heeft, dan wordt een vakantie naar dat land afgeraden en wordt dringend geadviseerd om na terugkomst 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Veel werkgevers stellen daarom dat werknemers die op vakantie gaan naar een land waar een oranje reisadvies heerst, en die niet kunnen werken tijdens corona, daarom geen recht hebben op loondoorbetaling. Maar is dat in alle gevallen wel zo? Daar gaan we in dit artikel op in.


Wat zegt de wet
De wet kent voor dit verhaal twee bepalingen. De eerste bepaling gaat over wanneer de werknemer recht heeft op betaling van loon. De tweede bepaling gaat meer specifiek over het recht op doorbetaling van loon op het moment dat je ziek bent.

Over het betalen van loon zegt de wet dat de werkgever dit moet betalen, tenzij het niet kunnen werken voor rekening komt van de werknemer. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat je als werknemer loon ontvangt, ook als je niet kan werken. Alleen als de situatie maakt dat risico van jou als werknemer komt dat je je werk niet kan verrichten, hoeft de werkgever geen loon door te betalen. Het gaat daarbij dus om de omstandigheden van het geval.
Over het doorbetalen van loon tijdens ziekte zegt de wet dat als je als werknemer niet kan werken omdat je ziek bent, je werkgever toch je loon moet doorbetalen. In bepaalde gevallen kan dat anders zijn, bijvoorbeeld als sprake is van opzet. Wat belangrijk is, is dat van opzet niet snel sprake is. Dat is alleen het geval als je als werknemer met je gedrag bewust probeert ziek te worden. Gedrag dat het risico vergroot dat je ziek wordt, is niet voldoende om te spreken over opzet!

Van geel naar oranje
Wat als je als werknemer op vakantie gaat naar een land met een geel reisadvies en tijdens je vakantie wordt dat advies oranje. Hoe zit het dan met het recht op salaris tijdens thuisquarantaine?
Waarschijnlijk moet de werkgever je gewoon doorbetalen. De reden hiervoor is dat je het reisadvies hebt opgevolgd en er daarom van uit mag gaan dat een vakantie in dat land mogelijk was. Je hoeft als werknemer namelijk bij code geel geen rekening te houden met een eventuele quarantaine bij thuiskomst. Daarom komt de thuisquarantaine niet voor risico van de werknemer. En moet de werkgever het loon doorbetalen, ook bij quarantaine.

Oranje bij vertrek
Als voor het land waar je naartoe gaat al bij vertrek een oranje reisadvies heerst, zou je als werknemer ervan op de hoogte moeten zijn dat je bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine moet. Omdat je dit als werknemer al weet, is het voor eigen risico als je in dat geval niet kan werken. Het is daarom waarschijnlijk dat je als werknemer in dat geval geen recht hebt op doorbetaling van het loon! Dit komt namelijk voor eigen risico.

Ziek terugkeren van vakantie?
Maar wat nu als je tijdens het bezoek aan een oranje vakantiebestemming ook daadwerkelijk coronaverschijnselen oploopt? In dat geval moet je namelijk worden doorbetaald omdat je ziek bent. Dat is een andere bepaling in de wet dan de ‘normale’ bepaling over het doorbetalen van loon.

Daarom is niet van belang of het voor jouw risico komt als werknemer. De wet legt dat risico namelijk bij de werkgever. Dat is anders als sprake is van opzet, maar daarvoor moet het gedrag dat tot de ziekte heeft geleid er ook op gericht zijn geweest om ziek te worden. Ik verwacht dat de meeste werknemers die naar een land gaan met een oranje reisadvies dat niet doen met het doel om corona op te lopen. Daarom is van opzet geen sprake. En lijkt de werkgever bij de medewerker die ziek is geworden gewoon te moeten doorbetalen. Ook als het land al een oranje reisadvies had.

Van belang is nog wat wordt verstaan onder ziekte. Ziekte is een medisch probleem waardoor het afgesproken werk niet kan worden verricht. In die zin kunnen coronaverschijnselen al voldoende zijn. Die verschijnselen zijn medisch, waardoor je niet meer in staat bent om naar je werk te gaan, bijvoorbeeld wegens besmettingsgevaar. Als je dan niet thuis je werk kan doen, ben je in principe ziek in de zin van het arbeidsrecht.

Dat zorgt gek genoeg voor de situatie dat je qua doorbetaling van je salaris beter af bent als je na een vakantie naar een land met een oranje reisadvies terugkeert met coronaverschijnselen. Natuurlijk wil je niet ziek worden en kun je dat maar beter vermijden. (Bron: Staywise)


Vakantie en ziek zijn hoe is dat geregeld?

 1. Kan en mag mijn zieke werknemer op vakantie?

Uw werknemer mag op vakantie, maar alleen als zijn re-integratie en/of herstel niet door de vakantie belemmerd wordt. Twijfelt u? Vraag dan de bedrijfsarts om een oordeel hierover te geven.

 2. Moet mijn zieke werknemer vakantiedagen inleveren?
Op deze vraag is geen pasklaar antwoord. Daarom eerst een stukje uitleg.

Vanaf 1 januari 2012 geldt dat als uw werknemer ziek is, hij evenveel (wettelijke) vakantiedagen opbouwt als in een periode waarin hij niet ziek is. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen zieke of gezonde werknemers.

Is uw werknemer ziek en wil hij met vakantie? Dan moet hij hetzelfde aantal vakantie-uren opnemen als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Dat geldt ook als hij tijdens zijn ziekte nog gedeeltelijk werkt.

Toch kunt u als werkgever niet zomaar wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte afschrijven. Zo duidelijk is het in de wet niet geregeld. Daarom houden we ons aan het volgende: geeft uw werknemer schriftelijk akkoord? Dan kunt u deze wettelijke vakantiedagen afschrijven. Geeft uw werknemer geen akkoord? Dan kunt u deze dagen niet afschrijven. U zou de toestemming om met vakantie te gaan in dat geval kunnen weigeren.

3. Moet mijn zieke werknemer bovenwettelijke vakantiedagen inleveren?

Voor eventuele extra vakantiedagen (bovenwettelijke vakantiedagen) kunnen andere afspraken gelden. Deze afspraken moeten dan opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. Zo kan er bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of cao staan dat uw werknemer tijdens ziekte helemaal geen bovenwettelijke dagen opbouwt. Zijn er geen afspraken over gemaakt? Dan geldt het Burgerlijk Wetboek.
Ook voor het afschrijven van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte geldt dat u dat alleen kunt doen als u schriftelijk toestemming hebt ontvangen van uw werknemer of als u hierover bepaalde afspraken heeft gemaakt
.


Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht compensatie bij UWV aanvragen voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het gaat om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die de werkgever heeft ontslagen en aan wie een transitievergoeding is betaald. 

De wet die compensatie van de aan langdurig zieke werknemers betaalde transitievergoeding regelt, is op 20 juli 2018 in het Staatsblad gepubliceerd.

Zet deze datum in uw agenda u krijgt 6 maanden om een verzoek daarvoor in te sturen! Lees verder

Belangrijkste burn-out oorzaken in organisaties zijn aan te pakken!

Door Frans van Loef - 8 november 2018

HR professionals komen er door eigen werkdruk zelden aan toe om bij een burn-out geval in gesprek te gaan over mogelijke oorzaken in de organisatie. HR neemt samen met de arbodienst 'de situatie' over en dit wordt losgekoppeld van de omgeving waar de oorzaken vaak ontstaan. Vanuit de lijn wordt bewust of onbewust gedacht: het ligt nu op het bordje van HR, dus ik laat het los. Ik heb al genoeg aan mijn hoofd om dit op te vangen >>> Lees verder


Arbeidsconflict, stappenplan voor werkgevers

Een arbeidsconflict wil je liever voorkomen, maar soms gaat het toch mis. Hoe ga je daar als ondernemer mee om? Een stappenplan bij arbeidsconflicten. 

Tja, daar sta je dan. Met de handen in het haar. Hoe ga je dit nog oplossen? Een conflict met een werknemer kan hoog oplopen, het kan de werksfeer verpesten en het vergroot mogelijk het ziekteverzuim binnen je bedrijf. Het kan je bovendien veel tijd en geld kosten. Een goede aanpak is dus van groot belang om de schade te beperken. lees verder

Wachtlijstbemiddeling

Staat uw medewerker op de wachtlijst voor een behandeling, dan kunt u contact opnemen met Claim Expert. Zij kennen de wegen naar de juiste en de snelste hulp, zodat wachten niet te lang duurt. Eerder dit jaar heeft dat tot een kortere wachttijd van zo’n 12 weken geleidt. Met een beetje geluk is de medewerker weer aan het werk voor dat hij eigenlijk geholpen zou gaan worden.